Huan

Barcelona
Bandcamp

Description

This primitivistic music is created with a varied instrumentation that goes from electric viola, piano and snake-charmer’s flute to cymbals, modular synths and self-made instruments, with almost all other possibilities in between but with virtually no guitar. Moving from animalistic sexual pulsations, the reptile brain, noise-zen, surrealism, free savagery and minimalism. Huan uses space in an unusual way, orchestrating it with sounds that are almost visual and palpable. Far from cold and empty experimentalism this is visceral and alive music that’s almost like a living organism, an organism that is at times sick, dying or excited.
He’s toured several countries with highlighted shows such as at the CCCB Barcelona, Sónar Chicago, Terminal in Oakland or at the Ethnological Museum of Barcelona. With Huan he’s also worked on several collaborations such as touring the US in collaboration with Les Aus and as a sporadic collaborator of Nurse With Wound with whom he played live as a guest member at Primavera Sound Festival in 2013.

 

Aquesta música primitivista es crea amb una instrumentació variada que va des de la viola elèctrica, el piano i la flauta d’encantador de serps als platerets, sintetitzadors modulars i instruments fets a si mateixos, amb gairebé totes les altres possibilitats en el medi, però pràcticament sense guitarra. Passar de pulsacions animalístics sexuals, el cervell rèptil, el soroll-zen, el surrealisme, el salvatgisme lliure i minimalisme. Huan utilitza l’espai d’una manera inusual, amb l’orquestració dels sons que són gairebé visual i palpable. Lluny de experimentalisme freda i buida això és música visceral i viva que és gairebé com un organisme viu, un organisme que és de vegades malalts, moribunds o excitat.
Ell va recórrer diversos països amb espectacles ressaltats com al CCCB de Barcelona, Sónar Chicago, terminal a Oakland o al Museu Etnològic de Barcelona. Amb Huan També ha treballat en diverses col·laboracions com recórrer els EUA en col·laboració amb Les Aus i com a col·laborador esporàdic de Nurse With Wound amb el qual va jugar en viu com a membre convidat al Primavera Sound Festival a 2013.

 

Esta música primitivista es creada con una instrumentación variada que va desde la viola eléctrica, la flauta de piano y serpiente-charmer a címbalos, sintetizadores modulares y los instrumentos hechos a sí mismo, con casi todas las otras posibilidades entre pero con prácticamente ninguna guitarra. Pasando de las pulsaciones sexuales animales, el cerebro reptil, ruido-zen, surrealismo, salvajismo libre y minimalismo. Huan utiliza el espacio de una manera inusual, orquestándolo con sonidos casi visuales y palpables. Lejos del frío y vacío experimentalismo, esta es una música visceral y viva que es casi como un organismo vivo, un organismo que a veces está enfermo, muriendo o excitado.
Ha recorrido varios países con espectáculos destacados como el CCCB Barcelona, el Sónar Chicago, la Terminal de Oakland o el Museo Etnológico de Barcelona. Con Huan también ha trabajado en varias colaboraciones como viajar por los Estados Unidos en colaboración con Les Aus y como colaborador esporádico de Nurse With Wound con quien actuó como miembro invitado en Primavera Sound Festival en 2013.